Archive for 15 diciembre 2011

2.3.2.A PRODUCCIÓN E OS SEUS FACTORE

diciembre 15, 2011

2.3.2.1.O proceso productivo

 Para satisfacer asnecesidades nunha sociedade lévanse a cabo procesos de producción e poden clasificarse en dous tipos:

– Bens de consumo ou finais.

– Bens intermedios

 

2.3.2.2.Os factores da producción

 Hai tres tipos de factores:

– Recursos naturais.

– Traballo.

– Capital:

-Financieiro.

-Físico.

-Humano.

-Tecnolóxico.

 

 2.3.2.3.Principais área productoras do mundo

 A capacidade de producción pode comprobarse a distintas escalas.Se comparamos o producto interior bruto de varios países é moi desigual.

– Etre os grandes conxuntos rexionais, America do Norte, A Unión Europea e Asia-Pacífico teñen case o 85% da producción mundial de bens e servicios.

– Entre os case 200 países ,só 10 de eles representan un 85%de producción total.

– Dentro de España, en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucia e a Comunidade Valenciana, obtense o 66% da riqueza total.

 

Hai xa tempo que hai políticas de desenvolvemento económico, que intentan reducir esas desigualdades.

A xeografía económica estuda a localización así como os factores que poden explicar as desigualdades na distribución da producción e a capacidade de consumo .Tamén os impactos que orixinan as diferentes actividades produtivas sobre a poboación e o medio ambiente.

Anuncios

IMPORTANCIA E ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

diciembre 15, 2011

 2.3.1.1Actividade económica e necesidades humanas

Os seres humanos posuí­mos necesidades básicas ou primarias como

alimentarnos.Pero igualmente temos necesidades secundarias mais complexas como educarnos.

A actividade económica é a que permite obter os bens materiais e servizos cos que satisfacer estas necesidades.Inclúe tanto coma a producción de bens e

servicios coma o seu consumo.

 

2.3.1.2.Os axentes económicos

*As empresas: Unidades de producción.

*As familias:Perciben uns ingresos polo seu traballo e usanos para o consumo

ou para o aforro.

*O Estado: Intervén na economí­a como productor de bens a través da empresa pública.

 

2.3.1.3.O circuí­to da economía

*As persoas venden o seu traballo ás  empresas a cambio de un salario.

*As empresas producen eses bens e servicios ás persoas.

*O Estado consegue uns ingresos mediante a recadación de impostos.

 

A relación entre productores e consumidores producen fluxos de bens e

servicios , como contrapartida orixínanse fluxos monetarios.

A PRODUCCION E OS SEUS FACTORES.

diciembre 14, 2011

2.1 O proceso produtivo

Para satisfacer as necesidades materiais existense nunha sociedade lévanse a cabo procesos de producíon en que, a partir duns recursos, se obteñen distintos productos. Poden clasificarse en dous tipos:

 • Bens de consumo ou finais, que se destinan a satisfacer de maneira directa as necesidades da poboación
 • Bens intermedios, que serven para producir outros bens
2.2 Os factores da produción
A distinta capacidade produtiva das sociedades e os territorios relaciónase coa cantidade e calidade de factores produtivos cos que contan. Tres tipos de factores:
 • Recursos naturais. Son todos os elementos que ofrece a natureza e que posúen unha utilidade económica.
 • Traballo. Corresponde ao esforzo, físico e intelectual
 • Capital. Representan os bens xa producido e acumulados nun territorio. Existen varios tipos:
Capital financeiro, capital físico, capital humano e capital tecnolóxico.
2.3 Principais áreas produtoras do mundo
A capacidade de produción é moi desigual, e iso pode comprobarse a distintas escalas. o Producto Interior Bruto (PIB)*
 • Conxuntos rexionais, a Unión Europea
 • Países, existen no mundo actual, tan só 10 representan un 85%
 • España, obtense o 66% da riqueza total

OS SISTEMAS ECONÓMICOS.

diciembre 14, 2011

3.1. Os diversos tipos de sistemas económicos

En casa sistema económico varía o poder ou influencia dos diferentes axentes económicos. Cada sistema establece:

 • Que bens e servicio producir
 • Como producilo
 • Para quen producilo
No pasado existiron distintos sistemas económicos o escravismo* ou o feudalismo*
No último século dominaron dous :
 • Sistema de Economía Planificada
 • Sistema de Economía de Mercado ou Capitalista
3.2. O sistema capitalista
O sistema capitalista é o que predomina na maior parte do mundo, as súas características máis importantes son:
 • Propiedade privada
 • Busca do beneficio individual
 • Competencia entre as empresas
 • División do traballo
3.3. O funcionamento dos mercados
Nas economías capitalistas, o mercado regula a actuación dos axentes económicos.
Cun mercado existen moitos compradores e vendedores, sen que ningún deles poida impoñer as súas decisións aos demais, dise que é un mercado competitivo. Neles, os prezos establécense en función da oferta e demanda:
 • Oferta é a cantidade dun ben que os produtores queren poñer no mercado a un prezo determinado.
 • Demanda é a cantidade dun ben que os consumidores queren e poden comprar a un prezo determinado.
 • O prezo de equilibrio (P´) será onde coincidan oferta e demanda, vendéndose unha determinada cantidade (Q´).

O MAPA INDUSTRIAL DO MUNDO.

diciembre 14, 2011

5.1 Industrialización e desenvolvemento

Os chamado países desenvolvidos son os que viviron una revolución industrial no século XIX. Poderíamos calasificalos en dous grupos:

-As grandes rexións industrias. Seguen sendo densos focos de actividades, creación de emprego e desenvolvemento tecnolóxico.

– Estas rexións, como cotra partida, tamén presentan inconvenientes.  Así, oito  dos dez países que xeraron máis emisión de C0₂ á atmosfera en 2003 pertencen a este grupo.

 

5.2 Os novos países industriais

Nestes últimos anos, xurdiu una xeración de novos países industriais (NPI). Na actualidade, a China rexistra o maior crecemento industrial do mundo.

Parte de éxito destes novos países industriais baseouse na abundancia de man de obra, a miúdo con salarios moi baixos. Estes países ademais crearon zonas francas portuarias.

O MAPA INDUSTRIAL DO MUNDO.

diciembre 14, 2011

5.1 Industrialización e desenvolvemento

Os chamado países desenvolvidos son os que viviron una revolución industrial no século XIX. Poderíamos calasificalos en dous grupos:

-As grandes rexións industrias. Seguen sendo densos focos de actividades, creación de emprego e desenvolvemento tecnolóxico.

– Estas rexións, como cotra partida, tamén presentan inconvenientes.  Así, oito  dos dez países que xeraron máis emisión de C0₂ á atmosfera en 2003 pertencen a este grupo.

 

5.2 Os novos países industriais

Nestes últimos anos, xurdiu una xeración de novos países industriais (NPI). Na actualidade, a China rexistra o maior crecemento industrial do mundo.

Parte de éxito destes novos países industriais baseouse na abundancia de man de obra, a miúdo con salarios moi baixos. Estes países ademais crearon zonas francas portuarias.

AS PAISAXES INDUSTRIAIS.

diciembre 14, 2011

4.1 Paisaxes industriais herdadas

a.       As paisaxes negras

Son as que mellor reflicten a imaxe tradicional da industria. Están localizadas xunto a xacementos mineiros.

A sectores como a siderurxia ou a metalurxia pesada, que empregan gran cantidade de recursos minerais e levan a cabo procesos que provocan contaminación do aire e da auga…

Algunhas das rexións con maor tradición industrial.

b.      As paisaxes industriais portuarias

Teñen tamén longa tradición. Nelas mestúranse grandes fábricas, como os estaleiros ou as conserveiras.

 

4.2 PAISAXES INDUSTRIAIS URBANAS
Xa de este século XIX; as áreas próximas ás estacións do ferrocarril foron ocupadas por fábricas e almacéns. Os barrios obreiros que creceron ao redor mantiveron durante décadas importantes diferenzas con outros de máis calidade nos que residía a burguesía.

Hoxe moitas destas áreas abandonáronse polo alto prezo do solo, que favorece a subtitución das fábricas por vivendas e oficinas.

A localización das fábricas xunto ás estradas e autovías prolónganse durante decenas de quilómetros, dando así orixe aos chamados eixes de desenvolvemento.

Na periferia dalgunhas ciudades construíronse tecnopolos, ou paisaxes industriais de alta tecnoloxía.

 

4.3 Paisaxes industriais en áreas rurais

A actividade industrial máis característica nas áreas rurais é a agroalimentaria.

Pero tamén se localizan aquí outras industrias tradicionais, atraídas una man de obra barata.

O resultado é una paisaxe dominada por pequenas fábricas e talleres, sendo frecuente a existencia de vilas ou comarcas especializadas nun produto.

A LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL.

diciembre 14, 2011

3.1 Os factores da localización industrial.

A industria distribúese segundo varios factores:

–          As industrias que transforman materias prima.

–          Outras veces inflúe a man de obra. As industrias que necesitan traballadores pouco cualficados sitúanse en áreas rurais. En cambio as que precisan traballadores con formación tecnolóxica especializada, sitúanse próximas a cidades con universidades e centros de investigación.

–          Algunhas industrias necesitan estar cerca do mercado de consumo.

–          Ás veces xorden empresas locais que transforman os recursos do territorio a partir da existencia de capital acumulada na zona. Outras veces, a industrialización depende de investimentos de capital

–          Certas localizacións explícanse por factores non económicos. Moitas empresas familiares localízanse no lugar de orixe do empresario.

 

3.2 os cambios na localización industrial

Durante moitos anos un factor esencial para as empresas á hora de decidir a localización foi a proximidade.

Una mesma actividade industrial tamén pode ir cambiando os seus factores de localización ao longo do tempo:

– Cando xorde una nova industria, o habitual é que se faga en países desenvolvidos.

-Cando o producto se difunde, aparcen  imitadores, que compiten fabricándoo máis barato. Estes competidores localízanse en países e rexións con mercados de consumo en expansión.

– Por último prodúcese o traslado cara a territorios periféricos.

A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

diciembre 14, 2011

2.1 A Primeira Revolución Industrial

Durante séculos, a produción de manufacturas fíxose en talleres artesanais dispersos polo territorio.

A finais do século XVIII, iniciouse no Reino Unido a Primeira Revolución Industrias, que se estendeu despois ao noroeste de Europa, os Estados Unidos e o Xapón. As principais innovacións técnicas foron o uso do carbón e a invención da máquina de vapor. Os sectores industriais máis importantes do período foron o téxtil e o sidermetalúrxico.

As novas fábricas concentráronse xunto aos xacementos mineiros ou nos portos.

 

2.2 A Segunda Revolución Industrial

No inicio do século XX, tivo lugar outra fase de cambios rápidos que se coñece como Segunda Revolucion Industrial.

As principais innovacións foron o uso dos hidrocarburos e a electricidade, así como o emprego do motor de explosión e a maquinaria eléctrica. O teléfono, a radio e a televisión revolucionaron as comunicacións. Outra novidade foi a produción en serie mediante o uso de cadeas de montaxe

 

2.3 A Terceira Revolución Industrial

A Terceira Revolucion Industrial, que se iniciou nos anos sesenta do seculo XX, modificou de noco o funcionamento e a localización das actividades industriais.

O actual cambio tecnolóxico baseáse na microelectrónica e ten como destino denominadas tenoloxías da información e a comunicación (TIC). A fabricación de chips cada vez máis pequenos, permite o desenvolvemento de industrias derivadas.

Outros sectores avanzados son a biotecnoloxía.

A revolución das comunicación, que ten como mellor exemplo a internet, supón agora a última fase do proceso, normas formas de organización laboral, como o teletrabllo.

Aínda que existen grandes fábricas que producen en masa, pero o novo sistema de produción flexible permite substituir os traballadores en maquinas e dividir a fabricación dun produto.

A mellora das comunicación tamén facilita a deslocalización de empresas.

Ese proceso provoca agora supón  graves problemas de  desemprego nas rexións industrializadas máis antigas.

ORGANIZACIÓN E TIPOS DE INDUSTRIAS.

diciembre 14, 2011
1.1   As actividades industrias

A industria é  a actividade dedicada  a transformar as materias primas noutro tipo de productos, chamados manufacturas.

A actividade produtiva lévase a cabo en fábricas, mediante a utilización de maquinaria especializada.

Hay distintos tipos de industrias, que poden agruparse segundo a posición que ocupan no proceso de produción:

-Industrias básicas realizan una primeira transformación dos recursos naturais e agrarios.

– As industrias que fabrican bens de equipo, como maquinaria eléctrica ou mecánica

– As industrias que obteñen bens de consumo para satisfacer a demanda da poboación.

1.2   Nivel tecnolóxico das industrias

As industrias clasifícanse tamén polo nivel de desenvolvemento tecnolóxico:

– Industrias de nova ou alta tecnoloxía que dedican moitos recursos a investigación  e o desenvolvemento tecnolóxico.

Son industrias que rexistran un alto crecemento na actualidade

– Industria sde tecnoloxía media (fabricación de material eléctrico, automóviles, productos químicos…)

– Industrias tradicionais ou de baixa tecnoloxía,  con  sectores como o téxtil, o moble ou o calzado, que requiren man de obra menos cualificada e buscan lugares de baixos salarios.

1.3   Tipos de empresas industriais

Outro aspecto importante na industria existente é o territorio é o tipo de empresas:

– Pequenas empresas (ata  50 traballadores).

– Medianas empresas ( de 50 a 250 trablladores).

– Grandes empresas (máis de 250).

– Un grupo cada vez máis numeroso é o das multinacionais ou transnacionais