Archive for 27 febrero 2012

MAPA POLÍTICO EUROPA.

febrero 27, 2012

Anuncios

MAPA FÍSICO EUROPA MUDO

febrero 27, 2012

MAPA FÍSICO EUROPA.

febrero 27, 2012

MAPA MUDO POLÍTICO EUROPA.

febrero 27, 2012

O sector terciario en España

febrero 26, 2012

4.1. O transporte.

A calidade e rapidez da rede de transportes resulta imprescindible .

  • A estrada. A rede de estradas españolas posúe unha configuración radial. A intensidade de tráfico é elevada a redor dos eixes industriais, as áreas metropolitanasb e as zonas turísticas.
  • O ferrocarril. Ten igualmente unah estrutura radial, e hoxe está en proceso de cambio e modernización. Isto apréciase nas áreas metropolitanas, coa rede de proximidades, e na construción de redes de alta velocidade.
  • O transporte maritimo.
  • O transporte aéreo.

4.2. A actividade comercial.

O comercio interior e o que se realiza dentro dos límites do país..

  • O retallista. Pertencen a este os establecementos pequenos, os supermercados e grandes suferficies.
  • O almacenista.

O comercio exterior. A integración na unión europea contribuíu ao seu desenvolvementoe puxo de manifiesto a crecente internacionalización da economía.

4.3. O turismo.

Desde 196o, España é un importante destino turístico.

O primeiro tipo de turismo foi o de sol e praia. Actualmente estase producindo unha maior diversificación, co desenvolvemento do turismo ligado aos deportes de inverno e náuticos, do turismo rural, do turismo cultural e a potenciación de residencias permanentes para xubilados doutros países da Unión Europea.

 

 

As actividades industriais en España As actividades industriais en España

febrero 26, 2012

3.1. Transformacións recentes da industria.

España é un dos países máis industrializados do mundo. Con tres millóns de empregos, esta actividade representa máis dunha quinta parte da riqueza producida no país.

Desde mediados do século XX deuse un rápido e intenso crecemento.

A partir de 1973, sen embargo, comezou unha crise industrial, debida a un excesivo proteccionismo, escaso investimento, baixo nivel formativo e insuficiente desenvolvemento tecnolóxico.

Na década de 1980 produciuse un proceso de reconversión industrial, que reduciu a presenza de sectores pouco rendibles. Outros sectores levaron a cabo un esforzo de innovación. Por último, incrementouse a presenza das industrias de alta tecnoloxía.

Estas transformacións facilitaron unha recuperación do crecemento industrial.

Actualmente xorden novas dificultades que motivaron a deslocalización.

 

3.2.A distribución das áreas industriais.

mapa industrial español amosa moitas características herdadas do pasado, pero os cambios recentes estás determinando unha nova distribución da industria.

escala rexional, Cataluña, a Comunidade de Madrid, a Comunidade Valenciana e o País Vasco concentran case un 60% do emprego industrial.

Outras comunidades, como o Principado de Asturias ou Cantabria, tiveron máis dificultades para superar o seu declive industrial.

Ademais, aparecen novas zonas, moi dinámicas nos últimos anos, como Andalucía, Aragón, a Comunidade Floral de Navarra ou Castela-A Mancha.

As aglomeracións metropolitanas de Barcelona, Madrid, Bilbao ou Valencia aínda manteñen a súa importancia.

Nelas apréciase o contraste entre os antigos polígonos industriais, pouco dinámicos ou substituídos por outros usos do solo, e os modernos parques tecnolóxicos, destinados a empresas de sectores avanzados e centros de investigación.

Porén, as zonas que máis medran actualmente so as situadas no Eixe de desenvolvemento do Ebro e do Mediterráneo, e no Eixe atlántico galego.

Igualmente evolucionaron algunhas cidades media (Málaga, Valladolid, Burgos, Vitoria-Gasteiz…) e, incluso, apréciase unha industrialización rural nalgunhas comarcas do interior, onde se instalan empresas na procura de man de obra barata ou a proximidade a recursos naturais.

 

As paisaxes agrarias en España

febrero 26, 2012

2.1. A paisaxe medriterránea de interior.

O interior da Península Iberica posúe un clima mediterráneo modificado pola enorme continetalidade e pola elevada altitude media.

  • En ambas as dúas Castelas, Estremadura, e a cunca do Ebro destaca a paisaxe cerealeira e predominan os latifundios.

A gandaría ovina combínase co cereal e as devesas e o hábitat e concentrado.

  • En Andalucía as paisaxes de oliveiral e viñedo son características.

2.2. A paisaxe mediterránea litoral.

A rexión levantina e os vales do Ebro e do Guadalquivir teñen un clima mediterráneo. A carencia de auga corríxese mediante o regadío e as propiedades son pequenas (minifundios) e o hábitat concentrado.

2.3. A paisaxe oceánica.

Na España Atlántica predomina o minifundio, onde coexisten as actividades agrícolas coas gandeiras. As parcelas teñen un trazado irregular e adoitan estar cerradas por tapias ou árbores, que xeran a paisaxe de bocage.

O habitat tende a dispersión e sobresaen o policultivo intenso, cunha explotación do bosque notable.

2.4.A paisaxe das Illas Canarias.

Nas Illas Canarias, a suavidade do clima subtropical facilita que haxa unha agricultura de elevado potencial.

O característico son os cultivos tradicionais e unhas técnicas agrarias moi avanzadas.

A propiedade caracterízase polo sue pequeno tamaño e o hábitat tende á dispersión.

 

As actividades do sector primario en España

febrero 26, 2012

1.1. A actividade agraria

España posúe uns condicionantes naturais que non son moi favorables. Os solos son pobres en materia orgánica, o seu clima caracterízase pola escaseza de precipitacións e a variabilidade interanual é moi ampla.

A estes condicionantes hai que unir a estutura da propiedade. Nalgunhas rexións (Andalucía, Aragón…) predominan os latifundios, mentres que noutras (rexións do norte, horta de Valencia ou Murcia) o minifundio é a propiedade máis extendida.

O réxime de tenza máis abundante é o da propiedade. O de arrendamento ten hoxe menos importancia.

Actualmente, no campo español apréciase unha mecanización cada vez maior.

Igualmente, a extensión de regadío e as novas técnicas de cultivo transformaron de modo considerable o sector agrícola.

1.2. A gandaría

O gando porcino, o bovino e o ovino aumentou bastante nos últimos anos.

Porén, o caprino e o equino sufriu un claro retroceso, como consecuencia da mecanización do campo.

1.3. A pesca

A pesca ten unha longa tradición en España. Mais, recentemente, a frota pesqueira sufriu unha profunda crise.

Actualmente estase realizando un proceso de reconversión deste sector, onde se modernizou a frota.

Hoxe, a Unión Europea xestiona a pesca de todos os países comunitarios.

2.6.3.- O COMERCIO E OS ESPAZOS DE CONSUMO

febrero 26, 2012

2.6.3.0.- Entradiña: As actividades de intercambio, eixe central da economía, en proceso de transformación (novas formas de consumo e ocio). A balanza comercial (exportacións e importacións).

2.6.3.1.- CARACTERÍSTICAS E ORGANIZACIÓN ESPACIAL DO COMERCIO

2.6.3.1.1.- Na Antigüidade zonas de litoral ben comunicadas deron o paso da economía de subsistencia a unha economía de intercambios.

2.6.3.1.2.- A partir do s.XVI a expansión do mercantilismo difundiu a economía de mercado, onde a oferta dos productores está relacionada coa demanda da poboación.

2.6.3.1.3.- A teoría de W. Christaller explica que a localización do comercio responde a regularidades espaciais.

2.6.3.2.- NOVAS FORMAS COMERCIAIS E ESPAZOS DE CONSUMO

2.6.3.2.1.- Desenvolvemento do comercio e aumento do consumo provocan cambios que enfrontan o pequeño comercio cos grandes cadeas de distribución e as redes de franquías.

2.6.3.2.2.- O proceso de concentración das empresas comerciais, semellante ás industriais, ás financieiras ou da comunicación, as sitúa entre as máis poderosas do mundo.

2.6.3.2.3.-  As grandes superficies comerciais dan lugar a unha paisaxe dominada polos: 1) hipermercados; 2) centros comerciais; 3) parques comerciais.

2.6.3.2.4.- A competitividade das áreas comerciais: a presión sobre productores e transportistas para baixar prezos perxudica ao pequeño comercio.

2.6.2.- UNHA GRAN VARIEDADE DE SERVIZOS

febrero 26, 2012

2.6.2.1.- A CLASIFICACIÓN DOS SERVIZOS

2.6.2.1.1.- En función do uso ao que se destinan: 1) servizos comerciais e de distribución de bens (servizos á población e ás empresas); 2) servizos á población (ejemplos); 3) servizos empresariais (ejemplos); 4)  servizos da administración pública  e sociais.

2.6.2.1.2.- Outra clasificación distingue emtre servizos avanzados (precisan cualificación profesional) e banais (de traballo manual).

2.6.2.2.- A DIVERSIDADE DE FORMAS DE LOCALIZACIÓN

2.6.2.2.1.- Dependencia do tipo de actividade: 1) Nos distritos de negocios (CBD), servizos financieiros e avanzados ás empresas; 2) servizos de administración local e sociais básicos son descentralizados por natureza; 3) servizos comerciais e en xeral á población repartense en función da densidade e da capacidade de consumo.

2.6.2.2.2.- Na actualidade as formas comerciais e ocio, inducidas polo mundo globoalizado, tenden á uniformidade das áreas comerciais.

A&C: A dualidade dos servizos na Cidade de México.

CARTOGRAFÍA (traballa co mapa): A importancia dos servizos nos países do mundo.